Användarvillkor

1. Information om upphovsrätt

GlaxoSmithKline eftersträvar att följa EU-kommissionens förslag till riktlinjer för kvalitetsmärkning av webbplatser. Kommissionen har satt upp följande sex kriterier, vilka GlaxoSmithKline arbetar efter;

  • Öppenhet
  • Källor
  • Integritet, säkerhet, sekretess
  • Aktualitet
  • Kontaktbarhet
  • Tillgänglighet

Har du några frågor kring detta kan du kontakta oss.

Avsändare

GlaxoSmithKline är ett läkemedelsföretag med huvudkontor i England. För mer information se "Om GlaxoSmithKline".

GlaxoSmithKline.se vänder sig i första hand till allmänhet och privatpersoner som är intresserade av hälsa, sjukdomar och behandling. Sidan finansieras helt av det svenska dotterbolaget, GlaxoSmithKline AB.

2. Disclaimer/ansvarsbegränsning

Webbsidan innehåller allmän information om GlaxoSmithKlines läkemedel och om medicinska områden i anslutning därtill. Webbsidan är utvecklad som en service från GlaxoSmithKline. Trots att vi kontinuerligt uppdaterar och förbättrar webbsidan kan det hända att viss information blir gammal.

Denna webbsida innehåller bl.a. artiklar och annat material författat av medicinska experter som inte är anställda av eller på annat sätt knutna till GlaxoSmithKline. De uppfattningar och rekommendationer som redovisas i sådana artiklar m.m. är författarnas egna. GlaxoSmithKline kan därför inte ta ansvar för innehållet i dessa artiklar. Läsaren kan inte utgå från att GlaxoSmithKline ansluter sig till dessa uppfattningar och rekommendationer.

GlaxoSmithKline ansvarar inte för och har inga förpliktelser avseende insända frågor, kommentarer och texter på webbsidans diskussionssidor eller Fråga Läkaren. Informationen är inte avsedd att ersätta professionell medicinsk rådgivning i det enskilda fallet, och det är därför viktigt att informationen inte används på detta sätt.

Länkar

Denna webbsida innehåller länkar till andra webbplatser. Även om GlaxoSmithKline försöker att tillhandahålla länkar till andra webbsidor innehållande information som kan anses motsvara gällande lagar och förordningar så kan innehållet på dessa webbsidor ändras utan att GlaxoSmithKline erhåller kunskap om detta. GlaxoSmithKline kan därför inte på något sätt ansvara för innehållet på sådana andra webbsidor.

3. Copyright

GlaxoSmithKline innehar upphovsrätten till allt material som återfinns på denna webbsida. Du har endast rätt att kopiera materialet för icke-kommersiellt bruk och under förutsättning att det på varje sådan kopia återfinns motsvarande på webbsidan gjorda hänvisningar till GlaxoSmithKlines upphovsrätt samt att det även i övrigt framgår att materialet härrör från GlaxoSmithKline.

Denna text skall inte i något avseende anses ge uttryck för en övergång av äganderätt eller upplåtelse av licensrätt – varken underförstått, genom passivitet eller på annat sätt – till patent eller varumärke tillhörigt GlaxoSmithKline eller annan. Med undantag för vad som uttryckligen angivits ovan skall motsvarande gälla för upphovsrätt tillhörig GlaxoSmithKline.

Varumärken, som GlaxoSmithKline äger eller innehar licensrätt till, avviker i förhållande till övrig text genom att vara skrivna med kursiv stil, fetstil, uteslutande med versaler eller med avvikande typsnitt.

GlaxoSmithKline gör inte gällande någon äganderätt till eller samhörighet med tredje mans varumärken, som kan återfinnas på webbsidan. Sådana varumärken används endast i syfte att identifiera respektive innehavares produkter och tjänster och GlaxoSmithKlines användning av dessa varumärken skall inte uppfattas som något understödjande eller rekommendation av dessa varumärken från GlaxoSmithKlines sida.

Uppdaterad 20 december 2011